1. Uw rechten:

Elke patiënt/cliënt heeft wettelijk recht op degelijke verzorging, met respect voor haar/zijn culturele, morele, filosofische en godsdienstige overtuiging.

In België bestaat er sinds 2002 een patiëntenrechtenwet. Deze wet garandeert dat iedere persoon die gezondheidszorg krijgt meerdere rechten heeft. Zo weet je als patiënt wat je kan verwachten en weet de zorgverlener wat van hem verwacht wordt. Dat zorgt voor een duidelijke relatie tussen zorgverlener en patiënt. Een goede communicatie is een drijfveer voor kwalitatieve zorg.

Kwaliteitsvolle dienstverlening Vrije keuze beroepsoefenaar Informatie over de gezondheidstoestand
Toestemming / weigering Zorgvuldig patiëntendossier Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Aangepaste pijnbeleid Klachtenbemiddeling

Meer informatie kan u terugvinden via deze link: “Patiëntenrechtenwet”

2. Uw plichten:

 • U geeft juiste informatie over uw identiteit.
 • U verleent uw medewerking door correcte en volledige informatie te geven over uw gezondheidstoestand en uw medicatiegebruik.
 • Volg de voorgeschreven therapie en medicatie zorgvuldig op.
 • Kom op tijd en verwittig als u niet kan komen.
 • U betaalt voor uw consultatie
 • Tripsyco wil een veilige en gezonde omgeving zijn voor alle patiënten/cliënten en teamleden.
  • Tripsyco aanvaardt daarom geen enkele vorm van agressie, noch van patiënten/cliënten of bezoekers, noch van teamleden.
  • We vragen daarom om vriendelijk en respectvol te zijn in de omgang met zorgverleners en medepatiënten/medecliënten ten alle tijden.
  • Enkel contact te nemen met uw zorgverlener via de contactgegevens die beschikbaar zijn op deze website.

3. Arts-patiënt relatie, zorgverlener-cliënt relatie:

Dat de wet op de patiëntenrechten bestaat is een goede zaak en het is essentieel dat zowel de patiënt als de zorgverlener haar kennen.  Alhoewel deze wet de indruk kan wekken dat de patiënt enkel rechten en geen verplichtingen of verantwoordelijkheden heeft, maakt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden ten opzichte van deze oorspronkelijke geest van wederzijds vertrouwen. Alsof de zorgverlener door deze rechten aan de patiënt nu door plichten gebonden is, wat vanzelfsprekend niet de bedoeling is en kan zijn.

 • Gezondheidszorg is geen vrije markt van vraag en aanbod
 • Patiënten zijn geen klanten en zorgverleners zijn geen leveranciers van diensten
 • “Instant service” – leveren van zorg is onrealistisch, onmogelijk en ondragelijk op lange termijn.

Nog te dikwijls wordt de hulpverlener ( door zichzelf en zijn omgeving) beschouwd als iemand die:

 • onkwetsbaar is,
 • permanent te dienste moet staan van de patiënt,
 • zich in alle omstandigheden empathisch moet opstellen,
 • onvermoeibaar is,
 • onfeilbaar dient te zijn,… ( aldus “arts in nood”)

Nochtans is een hulpverlener naast zijn/haar professionele activiteit ook een gewone mens die recht heeft op :

 • Gezinsleven
 • Privéleven
 • Vakantie
 • Onbereikbaar zijn
 • Een eigen balans te creëren tussen “work-life ” .

4. Gevolgen:

 •  Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheids-gevoel?  Vindt u dat uw patiëntenrechten niet gerespecteerd worden?
  • In eerste instantie en bij voorkeur kan u best de betrokken zorgverlener persoonlijk contacteren.
  • Indien gewenst kan u een mail sturen aan onze coördinator : dominiquedillen@tripsyco.be
  • Wanneer u een geschil met een zorgverlener zelf niet kan oplossen kan u de ombudsdienst van de federale overheid bemiddelen.
 • Als u uw plichten niet nakomt,
  • kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten.
  • Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld.
  • Als u uw factuur niet betaalt, worden extra kosten aangerekend en in een latere fase gerechtelijke stappen ondernomen voor de
   inning.

   • U bent misschien niet altijd in staat uw plichten na te komen. Meld dit aan onze medewerkers. Wij proberen alles in het werk te stellen om een oplossing te vinden