Wat is logopedie

Vele mensen denken dat logopedie enkel gaat om het verbeteren van de uitspraak, maar logopedie is eigenlijk veel breder dan iedereen zou denken. Logopedisten kunnen jong en oud met een normale intelligentie onderzoeken en begeleiden bij moeilijkheden met spreken, lezen, spellen, rekenen, woordenschatontwikkeling, zinsbouw, huiswerkbegeleiding en nog vele meer. Ik geef begeleiding bij leermoeilijkheden, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie), taal- en articulatieproblemen,…

Mijn visie als logopediste binnen het Tripsyco-team is dat ik kinderen op een speelse, maar leerrijke manier wil uitdagen om samen met mij hun vaardigheden te ontwikkelen. Ik wil geen tweede meester of juf zijn, maar iemand waar ze graag naartoe komen. Op deze manier zal het leren en vaardiger worden optimaal verlopen tijdens de therapie. Ook jongvolwassenen zullen we optimaal trachten te begeleiden en samen gaan we op zoek naar de beste manier om vooruit te gaan.

Samen (logopediste, kind/adolescent/volwassene, ouders, partners, omgeving, andere therapeuten,…) werken we eraan om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken!

Spraakstoornissen
Articulatiestoornissen

Dit zijn stoornissen waarbij bepaalde klanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Men kan bijvoorbeeld één of meerdere klank volledig weglaten, vervangen of vervormen. Jonge kinderen leren stapsgewijs klanken produceren. Het is dus normaal dat kinderen tot op een bepaalde leeftijd nog spraakproblemen hebben. Pas wanneer de articulatie achterop loopt ten opzichte van de spraakontwikkeling van leeftijdsgenootjes, zien we een vertraagde spraakontwikkeling. Ook kunnen articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen ontstaan door een aangeboren of verworven aandoening van het zenuwstelsel. Op volwassen leeftijd kan men ook in functie van het beroepsleven bv. onderwijzer(es) bij de logopediste terecht.

Afwijkend mondgedrag

Mondgewoonten en articulatie zijn niet los van elkaar te zien. Onder afwijkend mondgedrag verstaan we duim-, vinger- of speenzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkend slikken, afwijkende tongligging in rust, lipzuigen, liplikken, afwijkend kauwen, tongpersen, nagelbijten, …  Al deze foutieve gewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de kaak- en gebitstand wat een spraakstoornis in de hand werkt. Het kan zijn dat logopedie naast orthodontie aangewezen is. De logopediste zal zich focussen op zowel de afwijkende mondgewoonten als de articulatie die ermee samenhangt. Samenwerking tussen beide disciplines is van belang om heroptreden van afwijkingen in de kaak- en gebitstand te voorkomen.

Taalstoornissen
Dyslexie – Dyscalculie en Dysorthografie (lees-, schrijf- en rekenstoornissen)

Taal(ontwikkelings)stoornissen

WERKWIJZE – tot logopedische therapie

Hoe verloopt de aanmelding bij de logopediste:

Men kan op eigen initiatief of na doorverwijzing door de huisarts, kinderarts, NKO-arts, school, CLB, orthodont, neuroloog, andere therapeuten,…. telefonisch contact opnemen.

U zal dan uitgenodigd worden voor een eerste verkennend gesprek. Op dit intakegesprek krijgt U de ruimte om nader kennis te maken en bespreken we samen uw aanmeldingsvraag. Op deze manier trachten we samen een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de hulpvraag. Op deze manier kan de begeleiding optimaal afgestemd worden op elk uniek individu. Ook overlopen we samen de praktische werking zoals het onderzoek, honoraria en de eventuele tussenkomst van het ziekenfonds via het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) of de aanvullende verzekering.

De volgende stap is het eigenlijke onderzoek. Via gestandaardiseerde testing gaan we een objectief beeld vormen van de problematiek. Dit als aanvulling op de al verkregen gegevens uit het intakegesprek. De resultaten zullen samen met U besproken worden en er zal een schriftelijk verslag opgesteld worden.

Vervolgens start de therapie die afgestemd is op de hulpbehoefte van het individu. Waar nodig zal, na uw toestemming, overlegd worden met de nodige andere betrokken personen om het individu niet specifiek, maar in zijn totaliteit optimaal te begeleiden.

Honoraria en tegemoetkoming

Bilan: € 32,83 / half uur (max. 5 keer)

Evolutiebilan: € 46,80 (éénmalig)

Behandeling: € 26,50 / half uur

Voor de meeste problematieken is tegemoetkoming via het RIZIV (ongeveer 75%) of via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds (afhankelijk van het ziekenfonds) voorzien.

Weet U met de financiële kant van logopedie geen wegwijs? Geen nood! Tijdens het intakegesprek krijgt U hierover van ons de nodige informatie specifiek gericht
op uw aanmeldingsprobleem.