Psychodiagnostisch onderzoek is een manier om na te gaan hoe je in elkaar zit, wat je sterke en minder sterke kanten zijn op verschillende domeinen en welke aanpak of behandeling je verder kan helpen. De testpsycholoog kan verschillende wetenschappelijke methodes gebruiken om dit alles in kaart te brengen, zijnde gesprekken met jou en/of je omgeving, interviews, zelfrapportagevragenlijsten, testen enzoverder.

Het psychodiagnostisch onderzoek kan gericht zijn op het krijgen van een diagnose, bijvoorbeeld autisme of ADHD. Psychodiagnostisch onderzoek kan echter ook dieper gaan om zo samenhang en betekenis te vinden in je klachten en je functioneren. Complexe vragen of vragen voor een second opinion kunnen ook behandeld worden (bijvoorbeeld bij een vastgelopen behandeling of als meerdere behandelingen niet lijken aan te slagen).

 

De vragen, klachten en bezorgheden van de cliënt staan steeds centraal. Deze worden als uitgangspunt genomen voor het testonderzoek. Doel van de testing is om samen tot gerichte antwoorden te komen op deze vragen. De testpsycholoog is vanaf de start transparant over het doel, de werkwijze en prijzen van het psychodiagnostisch onderzoek. De concrete planning van de testmomenten gebeurt steeds in overleg. De cliënt wordt op elke moment actief betrokken in het denkproces van de testpsycholoog. De testpsycholoog streeft steeds naar een veilige en warme werkrelatie met de cliënt.

 

Intelligentie onderzoek 

Het nagaan van de intelligentie kan handvaten bieden voor het functioneren in de studies, op het werk of in het dagelijkse leven. Verschillende onderdelen van je intelligentie worden via dit onderzoek in kaart gebracht (o.a. inzicht, taal, snelheid van denken). Tegelijkertijd wordt bij interpretatie van de resultaten steeds rekening gehouden met factoren die je prestaties kunnen beïnvloeden (o.a. medicatie- of middelengebruik, angst/depressie, cognitieve problemen).

 

Voorbeelden van vragen:

  • Ik was vroeger snel mee op school, moest nooit studeren. Nu als volwassene voel ik me snel verveeld als anderen het hebben over koetjes en kalfjes… ben ik dan hoogbegaafd?
  • Ik voel me vaak gefrustreerd omdat ik zaken inzichtelijk wel goed begrijp, maar me niet goed kan uitdrukken in woorden (of andersom)… kan een IQ-onderzoek me meer duidelijkheid geven?

 

Contactmomenten

met testpsycholoog

Prijs testafname  + verwerking resultaten

+ officiële verslaggeving

Bespreking testresultaten
Intelligentie onderzoek

 

1.5 uur 220 euro 60 euro

 

 

Ontwikkelingsonderzoek 

Een ontwikkelingsstoornis is een aangeboren neurologische/psychologische aandoening die al vroeg optreedt in de kindertijd en waardoor je ontwikkeling anders loopt dan bij de meeste mensen. Het ontwikkelingsonderzoek kan zich richten op ASS (Autismespectrumstoornis) of ADHD/ADD (Aandachtstekortstoornis met of zonder Hyperactiviteit). Psychodiagnostisch onderzoek kan ook aangevraagd worden voor andere ontwikkelingsproblemen, o.a.  NLD (Niet-Aangeboren Leerstoornis), Syndroom van Gilles de la Tourette of verstandelijke handicap. De ontwikkelingsonderzoeken kunnen naar eigen wens opgevat worden als een screening of als een volwaardig officieel onderzoek dat kan gebruikt worden voor het aanvragen van tegemoetkomingen of een VAPH-statuut. De keuze voor screening versus officieel onderzoek beïnvloedt de prijs (zie prijstabel).

 

Het ontwikkelingsonderzoek naar ASS en AD(H)D verloopt steeds gefaseerd. Pas wanneer voldoende argumenten aanwezig zijn wordt naar de volgende fase overgegaan, wat tevens de prijs bepaalt (zie prijstabel). Bij aanvragen voor andere ontwikkelingsproblematieken wordt steeds individueel gekeken naar welke onderzoeken nodig zijn om de onderzoeksvraag na te gaan. Vaste prijzen zijn bijgevolg niet te bepalen, doch worden steeds bij de start transparant toegelicht door testonderzoekster.

 

ASS-onderzoek Contact-momenten 

met 

psycholoog

Prijs

testafname  +    verwerking

resultaten + verslaggeving

Bespreking testresultaten
FASE 1:

screening op basis van

zelfrapportage

screeningsvragenlijsten

NOODZAKELIJK VOOR OFFICIËLE DIAGNOSE

1 uur 70€ /
FASE 2:

DSM-5 Interview

Autismespectrumstoornis

Annelies Spek

NOODZAKELIJK VOOR OFFICIËLE DIAGNOSE

2 uur 250 € 60€

 

(dient slechts éénmalig betaald te worden onafhankelijk van aantal

doorlopen fases)

FASE 3:

Gesprek met ouders aangaande het ontwikkelingsverloop in de kindertijd

NOODZAKELIJK VOOR OFFICIËLE DIAGNOSE

1.5 uur

 

220 € 60€

 

(dient slechts éénmalig betaald te worden onafhankelijk van aantal

doorlopen fases)

 

FASE 4:

Cognitieve testen inzake

centrale coherentie, executieve

functies, Theory of Mind

OPTIONEEL: NUTTIG VOOR BEHANDELING, NIET NOODZAKELIJK VOOR

DIAGNOSE

2 uur 200€ 60€

 

(dient slechts éénmalig betaald te worden onafhankelijk van  aantal

doorlopen fases)

 

 

AD(H)D-onderzoek Contact-momenten 

met 

psycholoog

Prijs testafname  + verwerking 

resultaten + verslaggeving

Bespreking testresultaten
FASE 1:

screening op basis van

zelfrapportage

screeningsvragenlijsten

NOODZAKELIJK VOOR OFFICIËLE DIAGNOSE

1 uur 70 € /
FASE 2:

Diagnostisch Interview voor

ADHD bij Volwassenen (DIVA)

NOODZAKELIJK VOOR OFFICIËLE DIAGNOSE

2 uur 200 €  

 

(dient slechts éénmalig betaald te worden onafhankelijk van aantal

doorlopen fases)

FASE 3:

Gesprek met ouders aangaande het ontwikkelingsverloop in de kindertijd

NOODZAKELIJK VOOR OFFICIËLE DIAGNOSE

1.5 uur

 

220 € 60€

 

(dient slechts éénmalig betaald te worden onafhankelijk van aantal doorlopen fases)

 

FASE 4:

Cognitieve testen inzake

aandacht en impulsiviteit

OPTIONEEL: NUTTIG VOOR BEHANDELING, NIET NOODZAKELIJK VOOR

DIAGNOSE

1.5 uur 180€ 60€

 

(dient slechts  éénmalig betaald te worden  onafhankelijk van  aantal

doorlopen fases)

 

Persoonlijkheidsonderzoek 

Persoonlijkheidsonderzoek tracht de huidige klachten betekenis te geven binnen je levensverhaal. Het biedt antwoorden op de vraag wat er aan de hand is, hoe het ontstaan is en welke factoren de klachten in stand houden. Persoonlijkheidsonderzoek heeft als doel om je meer inzicht te geven in je eigen persoonlijkheidsdynamiek en biedt mogelijks aangrijpingspunten voor behandeling. Dit onderzoek is geïnspireerd op therapeutisch assessement waarbij cliënt en testpsycholoog samen op weg gaan om de functie van de klachten te onderzoeken. Het persoonlijkheidsonderzoek kan worden aangevraagd bij een breed spectrum van klachten, o.a. persoonlijkheidsproblemen, angst en depressiviteit, trauma, psychotische symptomen, burnout, verslaving, enzoverder.

 

Voorbeelden van vragen:

  • Ik heb een broer die meerdere psychoses heeft doorgemaakt. Soms raak ik zelf erg verward onder stress… Moet ik bang zijn om ooit ook psychotisch te worden?
  • In relaties kom ik steeds opnieuw in dezelfde patronen terecht die veel pijn veroorzaken… hoe komt dit en wat kan ik eraan doen?
  • Mijn vrouw verwijt me vaak dat ik een ‘narcist’ ben. Ik heb eigenlijk geen benul wat dit inhoudt… Kan een persoonlijkheidsonderzoek me meer inzicht geven in mezelf?
  • Ik merk dat ik al meerdere behandelingen heb gehad, maar dat ik eigenlijk geen verbetering merk in mijn klachten… Zien de behandelaars iets over het hoofd?

 

Contact-momenten

met 

testpsycholoog

Prijs testafname  + verwerking 

resultaten

+ verslaggeving

Bespreking testresultaten
Persoonlijkheidsonderzoek

 

Ongeveer 3 uur (afhankelijk van type onderzoeks-vraag) Vanaf 360 €

(afhankelijk van type onderzoeks-vraag)

60 €

 

 

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek brengt aan de hand van cognitieve testen aandacht, geheugen, visueel-ruimtelijke vaardigheden en executieve functies in kaart. Sterktes en zwaktes in je cognitief functioneren worden bepaald door de prestaties van cliënten te vergelijken met dezelfde leeftijdsgroep en hetzelfde opleidingsniveau. Het doel is om een individueel cognitief profiel op te maken. Het gehele brein wordt steeds in kaart gebracht aangezien de hersenen functioneren in circuits/netwerken. Indien aangewezen wordt samengewerkt met een neuroloog (indien er bijzonderheden worden opgemerkt in het neuropsychologisch onderzoek).  Specifiek dementie-onderzoek wordt op dit moment nog niet uitgevoerd in Tripsyco.

 

 

Voorbeelden van vragen:

  • Sinds mijn ontslag op het werk merk ik dat ik vaak verward en vergeetachtig ben. Ik maak me veel zorgen over deze klachten… Is dit van voorbijgaande aard?
  • Ik heb in mijn pubertijd vaak geblowd. Met het ouder worden merk ik dat ik steeds meer moeite heb om me te concentreren… is dit het gevolg van het blowen vroeger?
  • Ik heb altijd veel moeite gehad om dingen te plannen en te organiseren. Ik raak dan in paniek… kan een neuropsychologisch onderzoek me duidelijkheid bieden over wat er aan de hand is en hoe ik hier rekening mee kan houden?

 

Contact-momenten

met 

testpsycholoog

Prijs testafname  + verwerking 

resultaten

+ verslaggeving

Bespreking testresultaten
Neuropsychologisch onderzoek

 

3 uur 320 € 60 €